Malvik kommune fikk medhold

Saken gjaldt krav om erstatning/refusjon for utgifter som Malvik kommune har hatt i forbindelse med fjerning av avfall på en privatpersons eiendom i kommunen. Grunneieren påstod at mye av avfallet ikke var hans, men at det var dumpet der av privatpersoner. Områdets beskaffenhet inviterte til dumping av privat søppel konkluderte retten.

Søppelplass

Retten fant at grunnet hans fravær av kontroll og oppfølging av eiendommen og konteinerne som stod åpne, måtte han ta ansvaret for også det avfallet som ikke var hans, heter det i avvisningsvedtaket.

Grunneieren er dømt både i Frostating lagmannsrett og i Sør-Trøndelag Tingrett til å dekke de utgiftene Malvik kommune har hatt med oppryddingen. Begge dommene har vært enstemmige.

Grunneier anket dommen i Lagmannsretten til Frostating lagmannsrett. Anken gjelder bevisvurderingen og rettsanvendelsen. Malvik kommune har tatt til motmæle i sitt anketilsvar. Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 4. og 5. mars 2014.

Vedkommende grunneier har gjennom mange år skaffa seg inntekter ved å hente ut skrapjern og deler fra kasserte biler. Han har bodd på eiendommen, men etter at han for lang tid siden flyttet, har våningshuset latt seg forfalle.

Det står fortsatt kontainere med søppel på eiendommen
Det står fortsatt kontainere med søppel på eiendommen

Mange reaksjoner

Eiendommen har fremstått som svært skjemmende for alle som har ferdes i området. Kommunen har fått stadig henvendelser fra publikum som har vært frustrert og sint over den skjemmende forsøplingen på eiendommen. Når eiendommen fremstår tilnærmet som et avfallsmottak langs veien, og grunneier plasserer flere konteinere med div skrot, tilrettelegger grunneier for at også andre kan kvitte seg med sitt avfall langs veien på denne eiendommen.

Forsøplingen kan også medføre at barn kan skade seg ved lek med alle hensatte maskiner som står langs veien. I dag er det organisert mottak av ulike typer avfall i lokalmiljøet, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Grunneieren på sin side hevder at avfallet for en stor del tømt og etterlatt der av andre uten hans medvirkning og kunnskap.

Han erkjente at en kran og betong knyttet til denne, samt landbruksredskaper som befant seg ved vegen, var hans og hensatt der av ham. Dette var imidlertid ikke avfall.

Anmeldte kommunen

Mannen har reagert mot den ulovlige tømmingen av avfall på hans eiendom. Han har anmeldt forholdet til politiet, kjørt bort avfall selv, satt opp skilt og dekket til containerne som stod på eiendommen. Containerne har et fornuftig formål, nemlig transport av jernskrap til havna i Hommelvik.

Avfallet som er dumpet på eiendommen var blant annet husholdningsavfall, næringsavfall og stein og grus. Ingenting av dette har med mannens virksomhet å gjøre, men har kommet dit fordi området er kjent som en avfallsplass, hevdet grunneieren i retten.

Lagmannsretten fant anken forgjeves og kan i hovedtrekk vise til tingrettens dom, idet lagmannsretten er enig i og tiltrer den begrunnelse som der gis. Foranlediget av anken finnes likevel grunn til enkelte merknader.

På bakgrunn av bevisføringen, herunder de fremlagte fotografiene av eiendommen, finner lagmannsretten det klart at alt som ble fjernet fra eiendommen var avfall i lovens forstand.

Det må legges til grunn at eiendommen har representert et forsøplingsproblem i mange, mange år. Tingretten har uttrykt det slik på side 10 i dommen, noe lagmannsretten etter bevisføringen kan slutte seg til:

– Sakshistorikken til offentlige styresmakter viser at eiendommen må ha representert et forsøplingsproblem i mer enn førti år. Grunneier har ikke gjort stort for å hindre forsøplinga, står det i rettspapirene. Dommen var enstemmig.

Malvik kommune går videre

Rådmannen i Malvik, Kristian Rolstad har orientert medlemmene i formannskapet om saken. Kravet mot grunneieren er nå oppe i ca kr 400.000,-

– Saken håndteres nå videre av vår advokat. Hvis ikke beløpet blir betalt vil kommunen med hjemmel i tvangsfullbyrdesloven begjære eiendommen tvangssolgt, sier Rolstad.

Han kan ikke si noe om kommunen får dekket sine krav i forbindelse med oppryddingen og rettssakene.

– Det er umulig for meg å si noe om kommunen får dekket sine krav. Vi får se om det skjer noe når begjæringen om tvangssalg fremmes, sier Kristian Rolstad.

Status for eiendommen og området i dag er at den ligger i et LNF-område. (LNF= Landbruks- natur- og friluftsområde)