Eldreomsorg, midlertidig ansatte og eiendomsskatt

Den siste mandagen i august er det siste gang kommunestyret i Malvik trår sammen før valget på nytt kommunestyre i september. Nøyaktig to uker før innbyggerne skal velge nye folkevalgte møtes de 31 til forhandlinger for første gang etter ferien.

Saklisten inneholder sju punkter i tillegg til tre interpellasjoner, informasjon fra Innherred Renovasjon og kulturinnslag.

Sakene som skal behandles ifølge sakskartet:

  • gangs behandling områderegulering for Sveberg
  • Avvikling av Vikhammer Vestre og Motrøtunet borettslag
  • Avvikling av Malvik Næringsutvikling, orientering fra rådmannen
  • Organisering Sør-Trøndelag 110-sentral. Omdanning til IKS
  • Kommunens representant i operative eierorganer
  • Søknad om kommunal garanti for kunstgressbane ved Muruvik nærmiljøanlegg
  • Søknad om kommunal garanti – bølgedemper Malvik båtforening

Tre forespørsler

Tre av kommunestyrets medlemmer har på forhånd sendt inn forespørsler til ordføreren. Der har representantene anledning til å stille spørsmål og komme med forslag. Hver av gruppene (partiene) i kommunestyret har også anledning til å kommentere interpellasjonen.

Statlig finansiering av eldreomsorgen?

Lill HArriet Sandaune
Lill Harriet Sandaune spør om statlig finansiering av eldreomsorgen

Først ut er Lill Harriet Sandaune (FrP), hun spør om kommunen skal vurdere å delta i en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen i utvalgte kommuner.

– Hensikten er å se om statlig finansiering vil bidra til økt kvalitet, mer likeverdige tjenester over landet og riktigere behovsdekning. Det er nå kjent at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede og gjennomføre et forsøksprosjekt med statlig finansiering, med oppstart i 2016. Det legges til grunn at deltakende kommuner og Kommunenes Sentralforbund (KS) involveres i utredningsarbeidet, skriver Sandaune i sin innledning.

Spørsmål: Vil ordføreren sørge for at det blir gjort en grundig vurdering av om Malvik kommune skal søke om å delta i forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen?

Forslag: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for kommunestyret i etterkant av at kommunen har mottatt invitasjonsbrev til forsøksordningen, slik at kommunestyret kan vurdere om Malvik kommune skal søke om å få delta i forsøket, foreslår Lill Harriet Sandaune.

Har Malvik kommune midlertidige ansatte?

Per Arild Lyng (Ap) spør om midlertidige ansatte
Per Arild Lyng (Ap) spør om midlertidige ansatte

Per Arild Lyng (Ap), reiser spørsmål omkring bruk av midlertidig ansatte.

– Vi vil at ansatte skal ha trygge rammebetingelser og muligheter for videre utdanning. Vi vil ha et arbeidsliv basert på gjensidig tillit og et aktivt partssamarbeid. En svekkelse av arbeidsmiljøloven, er med på å gjøre hverdagen for mange vanskeligere ved at det blir mer utrygghet og usikkerhet i arbeidslivet. Malvik kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker kommunestyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Malvik kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis, skriv Per Arild Lyng.

Spørsmål: 1. Har Malvik kommune som arbeidsgiver midlertidig ansatte og i så fall hvor mange? Dersom svaret er ja: Hvilke strategier har kommunen for å jobbe for å unngå midlertidige ansettelser?

Forslag: Malvik kommune bruker AML (Arbeidsmiljøloven (journ.merk) slik den var før de siste endringene kom, som retningsgivende ved alle ansettelser, og alle andre forhold i arbeidslivet, foreslår Per Arild Lyng

Hva er e-skatten brukt til?

Morten Olafsen (H) spør om hva eiendomsskatten har blitt brukt til.
Morten Olafsen (H) spør om hva eiendomsskatten har blitt brukt til.

Morten Olafsen (H) spør om hva eiendomsskatten er blitt brukt til.

– I Kommunestyret den 16.12.2013 ble det av flertallet vedtatt at Malvik kommune skulle innføre eiendomsskatt på 2 promille på alle boliger, hytter, verker og bruk i hele Malvik kommune.

I vedtaket står følgende: «Det skal være et årlig regnskap som viser inntektene fra eiendomsavgiften og nedbetalingene av forannevnte nyinvesteringer. Nevnte regnskap skal utsendes til alle husstander i Malvik kommune årlig.

Eiendomsskatten er omtalt i årsmeldingen for 2014. Totalt var inntekten på eiendomsskatt 11,3 millioner etter utgifter, og med et overskudd på eiendomsskatt på 4,3 millioner, er det igjen 7 millioner kroner som skal være «nedbetalingene av forannevnte nyinvesteringer»

Spørsmål:

Hvilke prosjekter er det som er nedbetalt med inntekten på 7 millioner som er i henhold til vedtaket? Hvorfor er ikke de 4,3 millioner brukt til å gjøre ytterligere nedbetaling av prosjekter eller finansiering av formålsbygg?

Netto driftsresultat for 2014 ble overskudd på 1,5 mill. kroner mot et underskudd i regulert budsjett på 5,8 mill. kroner.

Vil dette tilsi at overskuddet på eiendomsskatt 4,3 millioner er ført inn i driften og er grunnen til overskuddet på 1,5 millioner? spør Morten Olafsen.

Kommunestyremøtet er åpent for publikum og starter kl 18:00 mandag 31.august. Du kan også følge møtet via web-tv her.