Kommunen ber Intra om søknad 20 år etter.

Malvik kommune har i forbindelse med en fradelingssak ved Itra på Storsand/Midtsand området påpekt at bedriften har foretatt en utfylling av et område i strandsonen det ikke er søkt om tillatelse til.

Området det gjelder er ved et kaieanlegg som i dag disponeres av en annen virksomhet, og kommunen ber nå om en søknad før den omsøkte fradelingssaken kan behandles.

Malvik kommune skriver i et brev til Intra at slike tiltak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, §20 -1 og skulle vært omsøkt/godkjent før arbeidene ble igangsatt. Ved gjennomgang av kommunens arkiv finner man ikke at dette er omsøkt eller godkjent av kommunen. I og med at dette ligger inne på eller inntil deres eiendom antar vi at dere kjenner til hva som har skjedd, heter det i kommunens brev til Intra på Storsand.

Flyfoto av kaieanlegget i 1963 (foto: skjermdum 1881.no)
Flyfoto av kai-anlegget i 1963 (foto: skjermdump fra karttjenesten 1881.no)
Flyfoto av samme område i 2005 viser hvor utfyllingen har skjedd. (foto: skjermdum 1881.no)
Flyfoto av samme område i 2005 viser hvor utfyllingen har skjedd. (foto: skjermdump fra karttjenesten 1881.no)

Kommunens egen utfylling?

Utfyllingen det er snakk om er gjort for om lag 20 år siden og etter det Malviknytt kjenner til, var det visstnok Malvik kommune selv som tok initiativet til utfyllingen av området på midten av 1990-tallet.

Den gangen skal det ha blitt foretatt en grunnboring med formål å sjekke om grunnforholdene ga mulighet for å gjøre denne utfyllingen i strandsonen. Massene skal etter det vi kjenner til, visstnok ha kommet fra et vegprosjekt i kommunen.

På grunn av ferieavvikling har det ikke vært mulig å få kontakt med rette vedkommende i Malvik kommune.

Malviknytt kommer med mer.