Shell vil rive anlegget i Muruvik

Shell Smart Fuel AS søkte i juni Malvik kommune om rammetillatelse for riving av deler av sine bygg og anlegg på Muruvik havn.

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Muruvik havn, vedtatt 03.10.2011. Eiendommene er regulert til havn og industri.

AS Norske Shell skal avvikle sin drift på Muruvik så depot og tankanlegg og Muruvik fjellanlegg. Som følge av dette skal bygninger, tanker og utstyr rives, og det skal kartlegges eventuell forurensing på eiendommene. Alle lysstolper og infrastruktur planlegges beholdt.

Kulturminne

Malvik kommune skriver i sitt svar til Shell at det framgår uavklart i søknaden hvilke bygg og anlegg som søkes revet.  I søknadsskjemaet er det oppgitt at tanker, utstyr og bygninger skal rives, mens det i rapport «Avhending Muruvik» av 11.mai 2015 opplyses at kontorene utenfor anlegget bare skal rengjøres og tømmes slik at de er klare for framtidig bruk. Før det søkes om igangsetting må det redegjøres for og markeres på situasjonskart hvilke bygg og anlegg som faktisk søkes revet.

Kommunen gjør også Shell oppmerksom på at en av bygningene på eiendommen SEFRAK registrert og dersom denne tenkes revet må dette avklares med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

(SEFRAK (Skretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Noreg) er eit landsdekkjande register over eldre bygningar og andre kulturminne (før år 1900). SEFRAK-registreringa vart gjennomført som feltarbeid i åra 1975-1995. I alt er det registrert ca 515.000 einingar i SEFRAK-registeret)

Tankanlegget som Shell har i Muruvik skal nå rives
Tankanlegget som Shell har i Muruvik skal nå rives

Forurensning

Det skal utarbeides avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse for tiltaket. Ved ferdigstillelse skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfall vedlegges søknad om ferdigattest.

Det må redegjøres for om området er tilkoblet det offentlige ledningsnettet for vann og avløp og om det eventuelt skal være utkobling av dette. Dersom dette er tilfellet må tilkoblingen stenges og blendes. Det vises til tidligere korrespondanse med kommunen der det forutsettes at Muruvik Vel informeres om tiltaket.

Det er i denne tillatelsen ikke tatt stilling til forurensning på eiendommene.

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet i saken og det forutsettes at opprydding av området skjer i samsvar med og etter anbefalinger fra dem.