Får legge kunstgress

Vidhaugen Velforeningen har søkt Malvik kommune om å få legge kunstgress på fotballbanen i byggefeltet.

Velforeningen har fått tilgang til gratis kunstgressdekke og de skriver til Malvik kommune at hensikten med å legge kunstgressdekke er et ønske om at det skal bli bedre utnyttelse av området. Per i dag er området i lite brukt og ikke særlig egnet til ballspill da det er store områder rundt banene som ikke er dekket med gjerde, samt at underlaget er grus og stein.

Kunstgresset skal legges på dugnad og velforeningen tar selv tar kostnadene med dette.

Vidhaugen ballbane er en kommunalt driftet ballbane som inkluderer også omfatter en tursti i området.

Malvik kommune er positiv til at ballbanen oppgraders med kunstgress men presiserer at Vidhaugen velforening selv må stå for drift og vedlikehold.

Isflate på kunstgress

Velforeningen spør også i sin henvendelse til kommunen om det er konflikt mellom kunstgress og eventuelt islegging av banen vinterstid. Det er tilrettelagt uttak for vann like i nærheten av banen for å kunne anlegge isflate.

I Malvik kommunes svar til velforeningen står det at islegging av kunstgressdekket er gjennomførbart, men at det har utfordringer i og med at gummigranulatkulene flyter opp, noe velforeningen må håndtere på en måte.