Vedtok å ta imot 88 flyktninger

Kommunestyret i Malvik vedtok mandag at kommunen skal ta imot 88 flyktninger de neste to årene.

Det er på bakgrunn av dagens flyktningekatastrofe at Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt en henvendelse til alle landets ordførere om ekstra bosetting av flyktninger. Ifølge opplysninger fra departementet var det i utgangen av mars i år 5256 personer i asylmottak som ventet på bosetting i en kommune. I tillegg har sentrale myndigheter vedtatt å ta imot overføringsflyktninger. Disse kommer hovedsakelig fra Syria.

Vedtaket fra mandagens kommunestyremøte innebærer at Malvik kommune bosetter 48 personer i 2015 og 40 personer i 2016, slik IMDI anmoder kommunen om. Familiegjenforening er ikke inkludert.

Ordføreren skal invitere til dialogmøte med lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, skoleledelsen, helsesektoren, Husbanken og andre aktuelle aktører til et dialogmøte med kommunen for mulige løsninger.

Vedtatt med 22 stemmer.