Tidlig møtestart for kommunestyret

Mandag 15.juni møtes de 31 medlemmene i Malvik kommunestyre til det siste kommunestyremøtet før sommerferien. Møtet starter kl 16.00 som er to timer tidligere enn hva som har vært vanlig praksis de siste årene.

På sakslista står det foruten referatsaker, ni saker til behandling og to interpellasjoner.

Avslutning av forstudie kommunereform – valg av videre strategi

I orienteringen om saken heter det: Framdriften av Malviks utredning er avhengig av samsvar med utredningene i omegnskommunene. Rådmannen anbefaler at dersom man i forstudien velger å gå videre i et forprosjekt med forhandlinger, begrenses dette til ett geografisk alternativ i tillegg til å bestå som egen kommune. For begge alternativ er utredningsarbeidet kommet for kort til at det er mulig å komme med noen anbefaling om valg av geografisk retning. Det anbefales derfor at utredningsarbeidet fortsetter, og at forstudien forlenges til 01.11.l5.

Innstillingen til kommunestyret fra Formannskapet er:

1) Forstudien forlenges til 01.11.15.

2) Felles utredning fortsetter for begge geografiske alternativ.

3) Dersom kommunestyret etter 01.11.15 ønsker å gå videre med et forprosjekt med forhandlinger, er det ønskelig å begrense forhandlingene til ett geografisk alternativ.

4) Forstudien forlenges til 01.11.15.

5) Felles utredning fortsetter for begge geografiske alternativ og 0-alternativet.

6) Dersom kommunestyret etter 01.11.15 ønsker å gå videre med et forprosjekt med forhandlinger, er det ønskelig å begrense forhandlingene til ett geografisk alternativ og 0- alternativet.

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

I saksfremlegget står det: Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt en henvendelse til alle landets ordførere om ekstra bosetting med bakgrunn i dagens flyktningekatastrofe. Ifølge opplysninger fra Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet var det i utgangen av mars i år 5256 personer i asylmottak som ventet på bosetting i en kommune. I tillegg har sentrale myndigheter vedtatt å ta imot overføringsflyktninger. Disse kommer hovedsakelig fra Syria.

I brev datert 23.04.15 fra departementet antas det at en bosetting av 10 000 kvoteflyktninger fra

Syria over to år, vil innebære et behov for å bosette ytterligere 3500 i 2015 og ytterligere 4500 i

Fylkesstyret i Kommunenes Sentralforbund har bedt kommunene om «nøye å vurdere mulighetene for å gjøre vedtak i tråd med anmodningene fra IMDI».

Rådmannens innstilling:

Rådmannen anbefaler ut fra en totalvurdering følgende:

I 2015 bosetter Malvik kommune minimum 38 flyktninger, inklusive familiegjenforening.

I 2016 bosetter Malvik kommune minimum 40 flyktninger, inklusive familiegjenforening.

Integreringstilskuddet forbeholdes tiltak som skal bidra til at kommunen når det vedtatte bosettingstallet

Avvikling av Vikhammer Vestre og Motrøtunet borettslag

I Vikhammer vestre borettslag har det også skjedd endringer i bruken av kommunale leiligheter i form av flere kortidsleieforhold, delvis med botrening som delmål. Dette har sammenheng med kommunale, organisatoriske endringer med større fokus på tilbud innenfor rus- og psykiatriomsorg på Vikhammer vestre. Denne boligbruken harmonerer dårlig med borettslagsmodellen, hvor det normalt er varige boforhold som skal dekkes. Blanding av ulike brukergrupper i samme bomiljø kan også være uheldig.

For Motrøtunet borettslags del vil samlokaliseringen av nytt, kommunalt sykehjem og omsorgsboliger/seniorboliger i borettslagsform gi betydelige, organisatoriske utfordringer.

Samtidig kan boligareal i borettslagets bygninger tenkes nyttet til avlastningstilbud og korttidsopphold i kommunal regi, noe som borettslagsmodeller er lite egnet for. Borettslagets eiendom kan også representere hensiktsmessige, framtidige utvidelsesmuligheter for sykehjemmet.

Økonomisk for kommunen vil dette bety at kommunen må kjøpe andeler anslagsvis 25 millioner kroner og overta fellesgjeld på ca. 62 mill. Fellesgjelden betjenes av husleieinntekter og representerer derfor ingen driftsbelastning. Andelskjøpet vil medføre driftsbelastning. Samtidig overtar kommunen en bygningsmasse som er godt vedlikeholdt og langt mer enn overdragelsessummen

Dette er fjerde gangen denne saken kommer opp til behandling i kommunestyret og flere nye dokumenter er vedlagt saken etter vedtak i kommunestyret 1.juni.

Innstillingen til kommunestyret er basert på vedtak i Kommunestyret – 01.06.2015

Saksframlegg samt protokoll fra avholdt generalforsamlinger i de angjeldende borettslag innhentes og saken utsettes. Videre bes foreligge en skriftlig redegjørelse fra Husbanken vedrørende status for lånebetingelsene.

Som grunnlag for behandling for borettslagenes vurdering av mulig avvikling gir kommunen følgende tilbud:

1.Kommunen kjøper private andeler etter takst som følger vedtektenes regler.

2.Tilsvarende takst gjennomføres og følges ved kjøp av andeler i seniorboliger på Motrøtunet.

3.Alle andelseiere som kjøpes ut av kommunen garanteres borett i leilighetene så lenge de ønsker.

Malvik kommune – Regnskap, med årsberetning og årsmelding, 2014

Malvik kommunes regnskap for 2014 viser et regnskapsmessig overskudd på 3,7 millioner kroner.

Dette viser årsberetning, regnskap og årsmelding for 2014 som skal legges fram for kommunestyret.

Rådmannen skriver i saksfremlegget at kommunens økonomi er svært sårbar for nye uforutsette kostnader og bortfall av inntekter da kommunens fondsreserver er lave.

Malvik kommune fikk et netto driftsresultat med overskudd på kr 3,4 mill. for 2014 mot underskudd på 12,4 mill. i 2013. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det ble i 2014 investert totalt 320 millioner kroner (eks moms) mot 122 millioner i 2013. Hoveddelen ble finansiert gjennom bruk av lånemidler.

Under behandlingen i formannskapet fremmet rådmannen tilleggsforslag som gikk ut på at regnskapet mindreforbruk på kr. 3.745.660,- avsettes til disposisjonsfond.

Innstilling til kommunestyret fra et enstemmig formannskap er og gå inn for dette og at årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.

 

Malvik kommune Tertialrapport

Rapporten skal behandles av kommunestyret mandag 15.juni og viser et merforbruk på 3,8 millioner i årets 4 første måneder.

Totalt er det brukt 221,8 millioner kroner mot budsjettert 218,0 millioner kroner.

Ved virksomhet Eiendom er det en merinntekt på 1,7 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering i budsjettet, og for året forventes regnskapet å være i samsvar med budsjettet.

Oppvekstetaten har et merforbruk på 1,9 millioner kroner, som i hovedsak skyldes området barne- og familietjenesten og barnevern. I merforbruket inngår også en mindre overskridelse på området helsestasjon/skolehelse.

Innenfor Helse og Velferd er merforbruket på 4,6 millioner kroner. Dette skyldes bl.a. økning i ressurskrevende tjenester, reduserte husleieinntekter for kommunale omsorgsboliger, forskuddsbetalt husleie for 2.halvår 2015 til Motrøtunet Borettslag og kostnader i forbindelse med flytting i nye helsebygg.

I tillegg har utbetalingene til flyktninger økt i takt med økende bosetting. Rådmannen peker også på at trenden med økte utgifter til økonomisk sosialhjelp fortsetter.

For de Tekniske tjenester registreres en merinntekt på 1,1 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering budsjettet, og for året forventes regnskap å være i samsvar med budsjett.

Hittil i år viser regnskapet en mindreinntekt på rammetilskudd og skatt på inntekt og formue på 4,0 millioner kroner.

Lønn og personalkostnader er klassifisert under både kostnader og inntekter. En sammenstilling viser en nedgang i området lønn med 2,5 millioner pr 30.4.2015.

Budsjettkontrollen viser en drift hvor resultat for driftsregnskapet totalt viser et merforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til budsjett.

Pr 30.4.2015 er det utfakturert 4,6 millioner kroner i eiendomsskatt som er i samsvar med budsjettet.

Kommunens lånegjeld var ved årsskiftet på ca 1,3 milliarder kroner.

 

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet er at budsjettkontroll pr 30.04.15 tas til orientering.

 

Finansreglement vedtak i kommunestyret periode 2011-2015

Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte sommeren 2009 en forskrift om finansforvaltning for kommunene, ikrafttredelse fra 1. juli 2010. I henhold til Forskrift om kommuners finansforvaltning § 2 skal kommunen utarbeide og vedta sitt eget finansreglement minst én gang i hver kommunestyreperiode.

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet:

Kommunestyret vedtar vedlagte reglement for finansforvaltning

Merknad:

Rakel Trondal (SV) mener at de etiske retningslinjene ikke er gode nok da de f.eks ser ut til å godta en viss grad av krenkelser av menneskerettigheter, litt miljøskade og litt korrupsjon eller brudd på etiske normer.

Finansrapport pr 31.12.2014

Saksopplysninger

I henhold til finansreglementet skal kommunestyret ha en rapport som viser en status for gjeldsforvaltningen og på forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Rådmannen skal i tillegg gi en vurdering av faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

Vedlagt er en uavhengig og vederlagsfri gjeldsporteføljerapport fra Nordea Markets.

Rapporten bygger på gjeldsporteføljen per 31.desember 2014. Rapporten er oppdatert med seneste markedsdata og analysen er basert på status 31.12.2014.

Budsjettvedtak 15.1.2015: Kommunestyret vedtar bruk av lånemidler på 100,5 millioner.

Beløpet er inklusive 15,8 millioner kroner til vann/avløp/renovasjonsområdet samt 50 millioner kroner til startlån for videre utlån til finansiering av investeringer

Det vises til vedlagte gjeldsporteføljerapport fra Nordea. Den totale gjeldsportefølje er nå på

1316 millioner, hvorav startlån utgjør 330 millioner. Gjennomsnittlig rente er på 2,95% mens rentebindingstiden er på gjennomsnittlig 2,87 år. Andel fastrente er på 55 %. For øvrig vises det til utfyllende detaljer i vedlagte gjeldsporteføljeanalyse.

Rådmannen har fulgt rammene i finansreglementet.

Rådmannens innstilling er at Finansrapporten tas til orientering

Ufrivillig deltid

Saksopplysninger

Det vises til k-sak 2014/3470 hvor følgende ble vedtatt: Malvik kommune v/rådmann skal innen 1.5.15 ha kartlagt og kunne fremlegge omfanget av ufrivillig deltid i Malvik kommune. Videre skal det fremlegges en skisse for hvordan denne utfordringen tenkes løst samt tidsperspektiv og utfordringer i arbeidet. Saken fremstilles for Kommunestyret.

Gjennom flere år har det vært fokus på å øke andelen heltidsstillinger i kommunen. Det er spesielt innenfor områdene helse, kultur og barnehage at vi har den største utfordringen.

Innstilling til kommunestyret fra Administrasjonsutvalget – 02.06.2015

Det er nødvendig å ha kontinuerlig fokus på økt heltidsstillinger i Malvik kommune. Malvik kommune ønsker å fremstå som en ettertraktet og solid arbeidsgiver som tilbyr hele stillinger og som fokuserer på kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen.

Rådmannen rapporterer tertialvis hva gjelder utviklingen av heltidsstillinger og økte stillingsandeler i kommunen.

Andre gangs behandling av forslag til reguleringsendring for del av

«Områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum» – Parkeringsplass for Sandfjæra barnehage.

Dette planforslaget har vært på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget viser en endring av formålet i eksisterende reguleringsplan for området. Formålet endres fra friområde til samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur og bebyggelse/anlegg. Med dette som utgangspunkt blir denne saken sendt til kommunestyret for endelig behandling.

Sandfjæra barnehage var, i prosjektet som var ute på anbud i 2014, planlagt med 14 biloppstillingsplasser innenfor den tomta som er avsatt til barnehagen, mens overordnede planbestemmelser krever totalt 36 plasser.

Barnehagen er nå ute på ny anbudsrunde, men denne gangen som en Pris- og designkonkurranse. Dette betyr i praksis en «Totalentreprisekonkurranse med løsningsforslag».

Det vil si at de som leverer anbud, skal komme med forslag til bygg og uteområder med parkeringsplasser. Det er ikke satt noen krav i anbudsdokumentene til hvor mange parkeringsplasser som skal tas inn i planen.

Planforslaget til ekstra parkeringsplass for Sandfjæra barnehage, som nå har vær ute på høring, viser de 22 manglende biloppstillingsplassene, ut fra et totalantall på 36 og med 14 plasser ved barnehagebygget. Planen inneholder i tillegg tomt for den permanente energisentralen for

Sandfjæraområdet.

Hvis det anbudet som blir vedtatt har færre enn 14 plasser, vil det totale antallet parkeringsplasser avsatt til barnehagen bli mindre enn de 36 som er kravet. Reguleringsplanen for barnehagetomta sier at barnehagen skal ha 11 plasser i den østlige delen av tomta.

Innstilling til kommunestyret fra Utvalg for areal og samfunnsplanlegging – 11.06.2015

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage», med tomt for energianlegg, med følgende tillegg i planbestemmelsene:

– Eksisterende flettverksgjerde mot jernbanen skal opprettholdes. Gjerdet skal være min.

1,80 m høyt. Dersom gjerdet må flyttes eller settes opp på nytt, skal gjerdets plassering og utforming godkjennes av Jernbaneverket.

Det skal velges en løsning med to siloer med maksimal høyde på 6 meter.