Flytter midler fra Vikhammer til Hommelvik

Trafikksikkerhetsutvalget i Malvik kommune har vedtatt å søke Statens vegvesen om å flytte innvilgede midler fra «Aksjon skoleveg».

Midler fra prosjekteringen av fortau i Vikhammeråsvegen/Fagottvegen ønskes flyttet til prosjektering av gang- og sykkelveg i Dalabakken i Hommelvik.

På grunn av for liten kapasitet ved Hommelvik skole vedtok kommunestyret i Malvik å endre skolegrensene ved Sveberg skole til også å omfatte deler av Grønberg i Hommelvik. Etter dette vedtaket ble gjennomført har det vært flere klager på trafikksikkerheten langs Dalabakken i Hommelvik.  Elevene tilbys sikringsskyss med buss fra 1.oktober til 1.april.

De disponible midlene i «Aksjon skoleveg» beløper seg til to poster:

  • Prosjektering fortau Vikhammeråsvegen/Fagottvegen kr 500.000,- og

 

  • Bussholdeplasser langs FV 953 Isdammen – Mostadmark kr 795 544,-

 

Midlene i punkt -1- søkes nå omdisponert til prosjektering av gang og sykkelveg i Dalabakken.