Fikk fradele tomt

Et enstemmig ARESAM stemte for å innvilge søknaden om fradeling av tomt fra eiendommen Svedal Nordre på Stav.

Eieren av eiendommen har søkt kommunen om å få skille ut en boligtomt fra landbrukseiendommen. Torsdag ble saken behandlet i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) hvor innstillingen fra rådmannen gikk på avslag på søknaden.

Tomta er i skogteigen til høyre, adkomsten er via avlingsvegen i forkant som skal oppgraderes.

Avslaget var tuftet på bestemmelsene i Jordloven.

Et enstemmig utvalg snudde imidlertid på innstillingen, og vedtok fradeling under følgende forutsetninger:

  • Adkomst til omsøkte boligtomt vil gå på eksisterende avlingsveg som uansett skal oppgraderes.
  • Birøkt i sørenden av skogteig skal opprettholdes. En planlagt 9 dekar utvidelse av dyrket areal gjennom massedeponi ennå ikke gjennomført.
  • Utvalget er av den oppfatning at positivt vedtak ikke er i vesentlig strid med kommunens samfunnsdel og intensjoner i eksisterende arealplan.