Infomøte om nye E6 gjennom Malvik

Statens vegvesen inviterer alle interesserte til en presentasjon av planer for E6 mellom Reitan (avkjøringen til Storsand) og Værnes.

Informasjonsmøte 11. juni 2015 kl. 19 på Malvik videregående skole

Der vil vegvesenet presentere forslag til vegløsning for E6 Reitan – Værnes, kryssløsninger Sveberg, Hommelvik og Værnes og planene for Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen.

Andre tema det skal informeres om er hvordan man har planlagt anleggsgjennomføringen og trafikkavviklingen, massehåndteringen bl.a. via båttransport fra Muruvik.

Vegvesenet skal også orientere om konsekvenser for landbruket, hvilke tiltak som gjøres mot støy og forurensning, hvilke løsninger velges for lokalveger.

Statens vegvesen skal også gi svar på mottatte innspill til planarbeidet.

Viktige valg

Vegvesenet peker på at det er svært viktig å få gode løsninger for alle trafikantgrupper i kryssområdene, som på Sveberg. Med valg av løsning legger vi viktige premisser for samfunnsutviklingen.

– Dette er en positiv planprosess som involverer mange berørte. Folk har vært ivrig, og kommet med mange konstruktive og gode innspill tidlig i prosessen, sier planprosjektleder Torstein Ryeng i Statens vegvesen, til vegvesen.no.

Framdrift og utbyggingstidspunkt

Anleggsstart er i følge Norsk Transport Plan tidligst 2018.

E6 Ranheim – Åsen er en av sju strekninger som skal inngå i det nye vegselskapet. Statens vegvesen fortsetter planarbeidet for fullt inntil det blir klart hvordan overgangen skal skje, sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.

Reguleringsplanen for E6 Ranheim – Værnes sendes til politisk behandling i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommune i september 2015, slik at den kan vedtas i april 2016. Da vil strekningen E6 Ranheim – Værnes være planmessig avklart.

Vegselskapet overtar ansvaret fra 1. januar 2016, og det er styret i vegselskapet som prioriterer utbyggingsrekkefølgen for de strekningene det har ansvar for.