Underskudd så langt i år

Formannskapet i Malvik fikk forrige uke framlagt en rapport som viser hvordan den økonomiske utviklingen i kommunen har vært i løpet av perioden 1. januar – 30. april.

Rapporten skal behandles av kommunestyret mandag 15.juni og viser et merforbruk på 3,8 millioner i årets 4 første måneder.

Totalt er det brukt 221,8 millioner kroner mot budsjettert 218,0 millioner kroner.

Ulike resultat grunnet periodisering

Ved virksomhet Eiendom er det en merinntekt på 1,7 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering i budsjettet, og for året forventes regnskapet å være i samsvar med budsjettet.

Oppvekstetaten har et merforbruk på 1,9 millioner kroner, som i hovedsak skyldes området barne- og familietjenesten og barnevern. I merforbruket inngår også en mindre overskridelse på området helsestasjon/skolehelse.

Innenfor Helse og Velferd er merforbruket på 4,6 millioner kroner. Dette skyldes bl.a. økning i ressurskrevende tjenester, reduserte husleieinntekter for kommunale omsorgsboliger, forskuddsbetalt husleie for 2.halvår 2015 til Motrøtunet Borettslag og kostnader i forbindelse med flytting i nye helsebygg.

I tillegg har utbetalingene til flyktninger økt i takt med økende bosetting. Rådmannen peker også på at trenden med økte utgifter til økonomisk sosialhjelp fortsetter.

Skatt og lønn

For de Tekniske tjenester registreres en merinntekt på 1,1 millioner kroner. Avviket skyldes periodisering budsjettet, og for året forventes regnskap å være i samsvar med budsjett.

Hittil i år viser regnskapet en mindreinntekt på rammetilskudd og skatt på inntekt og formue på 4,0 millioner kroner.

Lønn og personalkostnader er klassifisert under både kostnader og inntekter. En sammenstilling viser en nedgang i området lønn med 2,5 millioner pr 30.4.2015.

Budsjettkontrollen viser en drift hvor resultat for driftsregnskapet totalt viser et merforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til budsjett.

Pr 30.4.2015 er det utfakturert 4,6 millioner kroner i eiendomsskatt som er i samsvar med budsjettet.

Kommunens lånegjeld var ved årsskiftet på ca 1,3 milliarder kroner.