Malvik Kommune gikk i pluss

MALVIK: Malvik kommunes regnskap for 2014 viser et regnskapsmessig overskudd på 3,7 millioner kroner.

Dette viser årsberetning, regnskap og årsmelding for 2014 som skal legges fram for kommunestyret mandag 15.juni.

Rådmannen skriver i saksfremlegget at kommunens økonomi er svært sårbar for nye uforutsette kostnader og bortfall av inntekter da kommunens fondsreserver er lave.

Malvik kommune fikk et netto driftsresultat med overskudd på kr 3,4 mill. for 2014 mot underskudd på 12,4 mill. i 2013. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det ble i 2014 investert totalt 320 millioner kroner (eks moms) mot 122 millioner i 2013. Hoveddelen ble finansiert gjennom bruk av lånemidler.

Under behandlingen i formannskapet fremmet rådmannen tilleggsforslag som gikk ut på at regnskapet mindreforbruk på kr. 3.745.660,- avsettes til disposisjonsfond.

Et enstemmig formannskap gikk inn for dette og at årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.